Actieplan Geluid Zandvoort 2019-2023

Dit actieplan is reeds in 2019 vastgesteld, maar burgemeester en wethouders kunnen zelf bepalen op welke manier zij maatregelen willen treffen.  De gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Castricum hebben gekozen voor plandrempel van 55 dB.  Bij overschrijding van dit niveau wordt verondersteld dat de gemeente in actie moet komen. Op deze manier wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk rendement in relatie tot de verbetering van de woon- en leefomgeving voor zoveel mogelijk bewoners. Zandvoort hanteert op dit moment een plandrempel van 68 dB,  dus maar liefst  32 maal meer dan het geluidsniveau van eerder genoemde gemeenten.  Wij vinden dat Zandvoort ook op dit vlak vooruitstrevender moet worden.
Inmiddels is door het RIVM bevestigd dat de bijdrage door motoren , scooters en snorfietsen niet wordt meegenomen
in de berekening van Lden.   De gebruikte data stamt uit 2016 en hiervan is niet bekend of deze daadwerkelijk gemeten is dan wel berekend.  ZTGW stelt dus vast dat de gehanteerde waarden in het Actieplan achterhaald en onjuist zijn. Wij zijn van mening dat bij het vaststellen van een nieuw geluidsplan voor de periode 2023-2028 in ieder geval met concrete gemeten data dient te worden gewerkt, en waarbij ook het geluid van motoren, scooters en snorfietsen moet worden meegenomen.   De geluidkaarten geven een Lden en Lnight in de omgeving weer. Voor wegen is dit gebaseerd op het geluid geproduceerd door auto’s, vrachtauto’s en bussen. Met een berekening wordt gekeken hoe dit geluid zich verspreid in de omgeving. Als basis voor de hoeveelheid geluid dat door een weg geproduceerd wordt (de geluidemissie) zijn parameters als aantal voertuigen (onderverdeeld in aantallen personenvoertuigen, lichte vrachtwagens of bussen en zware vrachtwagens), rijsnelheid en wegdektype van belang. Voor de verspreiding naar de omgeving wordt gekeken naar afscherming (en eventueel reflecties) van gebouwen, geluidschermen en geluidwallen. Ook zit het hoogteverloop van de omgeving en het type bodem (water en asfalt reflecteert, gras absorbeert) in het model waarmee de uiteindelijke niveaus worden berekend.

De geluidkaarten worden gemaakt in het kader van de Europese Richtlijn omgevingslawaai. Hierin is geen voorziening voor brommers e.d. Ook vanuit de Nederlandse wetgeving zijn er geen regels voor het beschermen van de omgeving vanwege geluid van brommers en snorfietsen. Uiteraard gelden er wel andere regels zoals typekeuringseisen met maximale geluidproductie.

Meer dan 70% van de Nederlandse woningen is blootgesteld aan geluid van meer dan 50 decibel. Dit is het geluidsniveau in een gemiddelde woonwijk overdag buiten. Ongeveer 5% van de woningen heeft een relatief hoge geluidsbelasting van 65 decibel of meer. Bijna 1% van de huishoudens wordt blootgesteld aan geluidsniveaus boven 70 decibel, te vergelijken met het geluid van een autosnelweg op 25 meter afstand.De overlast wordt voor een groot deel veroorzaakt door onnodige de herrie van motoren, auto’s en andere voertuigen. Klik  (Kaarten | Atlas Leefomgeving) om te kijken naar de geluidsbelasting op uw eigen voorgevel.